Danh lục Dược liệu có Độc tính Dùng Làm Thuốc

DANH MỤC DƯỢC LIỆU CÓ ĐỘC TÍNH NGUỒN GỐC THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư s 42/2017/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT Tên dược liệu Tên khoa học của cây thuốc Bộ phận chứa độc tính dùng làm thuốc Tên gọi khác
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Ba đậu (*) Croton tiglium L., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) Hạt Semen Crotonis tiglii Bã đậu, Mần đề, Ba nhân, Lão dương tử, Mác vát
2 Ba đậu nam (*) Jatropha curcas L., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) Hạt Semen Jatrophae curcas Dầu mè, Dầu lai, Đông thụ, Nhao (Tày)
3 Bạch hoa xà Plumbago zeylanica L., họ Đuôi công (Plumbaginaceae) Rễ, lá Folium, Radix Plumbaginis zeylanicae Bạch tuyết hoa, cây Đuôi công
4 Bán hạ nam (*) Typhonium trilobatum (L.) Schott., họ Ráy (Araceae) Thân rễ Rhizoma Typhonii trilobati Củ chóc, Lá ba chìa, Cây chóc chuột
5 Bán hạ bắc (*) Pinellia ternata (Thunb.) Breit., họ Ráy (Araceae). Rễ, Thân Rhizoma Pinelliae ternatae Bán hạ Trung Quốc
6 Belladon Atropa belladona L., họ Cà (Solanaceae) Lá, rễ, quả hạt Folium, caulis, fructus, Semen Atropae belladonae  
7 Cà độc dược Datura metel L. forma alba., Họ Cà (Solanaceae) Hoa, lá Flos, Folium Daturae metelis Mạn đà la, Cà diên, Cà lục lược
8 Cam thảo dây (***) Abrus precatorius L., họ Đậu (Fabaceae) Hạt Semen Abri precatorii Dây cườm, Dây chi, Tương tư tử, Tương tự đậu
9 Cam toại (*) Euphorbia sieboldiana Morren et Decaisne., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) Rễ Radix Euphorbiae sieblodianae  
10 Cây bã thuốc Lobelia pyramidalis Wall., họ Lô biên (Lobeliaceae) Toàn cây Herba Lobeliae pyramidalis Sang dinh (H’Mông)
11 Cây dầu giun Chenopodium ambrosioides L. họ Rau muối (Chenopodiaceae) Tinh dầu Oil Cây rau muối, thổ kinh giới
12 Dừa cạn Vinca rosea L. họ Trúc đào (Apocynaceae) Herba Roseae Trường xuân hoa
13 Dương địa hoàng Digitalis purpurea L., Digitalis spp., họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae) Folium Digitalis Digital
14 Đại kích Euphorbia pekinensis Rupr., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) Rễ Radix Euphorbiae pekinensis  
15 Đào nhân (*) Prunus persicae (L.) Batsch, họ Hoa hồng (Rosaceae) Hạt Semen Pruni  
16 Giam đẹp Mitragyna speciosa (Korth.) Havil., họ Cà phê (Rubiaceae) Lá, vỏ và rễ Folium, cortex, caulis Mitragynae speciosae  
17 Khổ Hạnh nhân (*) Prunus armeniaca L., họ Hoa hồng (Rosaceae) Hạt Semen Armeniacae amarum Hạnh nhân đắng
18 Hoàng nàn (*) Strychnos wallichiana Steud. ex DC., họ Mã tiền (Loganiaceae) Vỏ thân, vỏ cành Cortex Strychni wallichianae Vỏ doãn
19 Trúc đào Nerium oleander L., Nerium indicum Miller, họ Trúc đào (Apocynaceae) Folium Nerii oleanderis  
20 Lô bê li Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult, họ Lô biên (Lobeliaceae) Toàn cây Herba Lobeliae inflatae  
21 Lu lu đực Solanum nigrum L., họ Cà (Solanaceae) Toàn cây Herba Solani nigri  
22 Ma hoàng Ephedra sinica Staff., E. equisetina Bunge., E. intermedia Schrenk. et C. A. Meyer; họ Ma hoàng (Ephedraceae) Phần trên mặt đất Herba Ephedrae  
23 Mã đậu linh Aristolochia spp., gồm: A. contorta Bunge; A. debilis Sieb.et Zucc., họ Nam mộc hương (Aristolochiaceae) Rễ Radix Aristolochiae Quả Fructus Aristolochiae Phần trên mặt đất Herba Aristolochiae Cây khổ rách
24 Mã tiền (*) Strychnos nux- vomica L., họ Mã tiền (Longaniaceae) Hạt Semen Strychni nux-vomicae Hạt mã tiền
25 Quảng Mộc thông Aristolochia spp., họ Nam mộc hương (Aristolochiaeae) Thân leo Caulis Aristolochiae  
26 Nguyên hoa Daphne genkwa Siebold & Zuccarini, họ Trầm (Thymelaeaceae) Hoa Flos Daphnes genkwae  
27 Nha đảm tử Brucea sumatrana, họ Khổ sâm (Simarubaceae) Hạt Fructus Bruceae sumatranae Khổ sâm cho hạt Sầu đâu cứt chuột
28 Phụ tử (*) Aconitum spp., bao gồm: A. fortuneHemsl.; A. carmichaeli Debx., họ Mao lương (Ranunculaceae) Rễ củ nhánh Radix Aconiti Củ gấu tàu, ấu tàu, Thảo ô, Xuyên ô
29 Ô đầu (**) Aconitum spp., bao gồm: A. fortunei Hemsl.; A. carmichaeli Debx., họ Mao lương (Ranunculaceae) Rễ củ chính Radix Aconiti Củ gấu tàu, ấu tàu,Thảo ô, Xuyên ô
30 Pilocarpus Pilocarpus spp., họ Cam (Rutaceae) Folium Pilocarpi  
31 Quảng Phòng kỷ Aristolochia spp., bao gồm: A. westlandii Hemsl..; A. heterophylla Hemsl.,… họ Nam mộc hương (Aristolochiaeae) Rễ Radix Aristolochiae  
32 Thạch xương bồ (*) Acorus gramineus Soland. var. macrospadiceus Yamamoto Contr.; Acorus calamus L. var. angustatus Bess., họ Ráy (Araceae) Thân rễ Rhizoma Acori Xương bồ, Thạch xương bồ lá to, Thủy xương bồ.
33 Thầu dầu Ricinus communis L., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) Hạt Semen Ricini communis Tỷ ma tử, Thầu dầu
34 Thiên nam tinh (*) Arisaema spp., bao gồm: A. consanguineum Schott; A. heterophyllum Blume, họ Ráy (Araceae) Thân rễ Rhizoma Arisaematis  
35 Thiên tiên tử sống Hyoscyamus niger L., họ Cà (Solanaceae) Lá, hạt Folium, semen Hyoscyami nigeris  
36 Thông thiên Thevetia peruviana Pers., họ Trúc đào (Apocynaceae) Hạt Semen Thevetiae peruvianae  
37 Thương lục (*) Phytolacca esculenta Van Hout., họ Thương lục (Phytolaccaceae) Rễ Radix Phytolaccae esculentae Kim thất nương, Trưởng bất lão
38 Tỏi độc Colchicum autumnale L., họ Tỏi độc (Colchicaceae) Hạt Semen Colchici autumnalis  
39 Vạn tuế Cycas revoluta, họ Tuế (Cycadaceae) Hạt, lá, nón, rễ Semen, Folium, Conus et Radix Cycatis Revolutae.  
40 Vòi voi Heliotropium indicum L., họ Vòi voi (Boraginaceae) Toàn cây Herba Helitropii Cẩu vĩ trùng
41 Xoan Melia azedarach L., họ Xoan (Meliaceae) Vỏ thân, vỏ cành to, vỏ rễ Cortex Meliae  

(*) Là dược liệu phải được chế biến theo đúng phương pháp chế biến do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trước khi dùng làm thuốc.

(**) Là dược liệu chỉ dùng ngoài (không dùng đường uống)

(***) Là dược liệu ngoài bộ phận dùng chứa độc tính đã nêu trong Danh mục, các bộ phận dùng làm thuôc khác không chứa độc tính.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DƯỢC LIỆU CÓ ĐỘC TÍNH NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT Tên dược liu Tên khoa học của động vật Bộ phận có chứa độc tính dùng làm thuốc Tên gọi khác
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Bọ hung (*) Catharsius molossus L., họ Bọ hung (Geotrupidae) Thân bỏ đầu, chân, cánh Khương lang
2 Ngô công (*) Scolopendra morsitans L., họ Ngô công (Scolopendridae) Cả con Scolopendra, Rút ruột, bỏ đầu, chần, sao vàng Con Rết, Thiên long, Bách túc trùng, Bách cước
3 Sâu ban miêu (*) Mylabris cichorii L., Mylabris phalerata Pallas, Họ Ban miêu (Meloidae) Cả con sâu Mylabris Ban miêu, Nguyên thanh, Ban manh, Ban mao, Sâu đậu
4 Thiềm tô (*) Bufo melanostictus Schneider, Bufo gargarizans Cantor, họ Cóc (Bufonidac) Nhựa lấy từ tuyến sau tai và tuyến trên da con Cóc Venenum Bufonis Nhựa (mủ) Cóc
5 Toàn yết (*) Buthus martensii Karsch, họ Bọ cạp (Buthidae) Cả con Scorpio Bọ cạp, Toàn trùng, Yết tử, Yết vĩ.

(*) Là dược liệu phải được chế biến theo đúng phương pháp chế biến dọ Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trước khi dùng làm thuốc.

PHỤ LỤC III

DANH MỤC DƯỢC LIỆU CÓ ĐỘC TÍNH NGUỒN GỐC KHOÁNG VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT Tên dược liu Tên khoa học của khoáng vật Thành phần hóa học chính Tên gọi khác
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Bàng sa (*) Borax Natri tetraborat (Na2B4O7.10H2O) Hàn the, Bồng sa, Bàng sa, Bồn sa, Nguyệt thạch
2 Duyên đơn (*) Minium Chì oxyt (Pb3O4). Hồng đơn, Hoàng đơn, Duyên hoàng, Đơn phấn, Tùng đơn, Châu đơn, Châu phấn
3 Duyên phấn (*) Ceru – situm Chì carbonat, thường chứa Ag, Sr, Zn, Cs Bạch phấn
4 Hùng hoàng (*) Realgar Arsenic disulfide (As2S2). Thạch hoàng, Hùng tín, Hoàng kim thạch
5 Khinh phấn (*) Calomelas Muối thủy ngân chlorid chế bằng phương pháp thăng hoa Hồng phần, Thủy ngân phấn, Cam phấn
6 Lưu hoàng (*) Sulfur Sulfur nguyên chất Diêm sinh, Hoàng nha, Thạch lưu hoàng, Oải lưu hoàng
7 Mật đà tăng (*) Lithargyrum Chì oxyt (PbO), một phần ít chì chưa bị oxy hóa và còn lẫn tạp chất như Al3+, Sb3+, Sb4+, Fe3+, Ca2+, Mg2+. Li tạc, Đà tăng, Kim đà tăng, Lô đê
8 Thần sa (*) Cinnabaris Thủy ngân sulfide (HgS). Chu sa, Đan sa, Đơn sa, Xích đan, Cống sa

(*) Là dược liệu phải được chế biến theo đúng phương pháp chế biến do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trước khi dùng làm thuốc.

Cám ơn sự quan tâm của bạn đọc, để ủng hộ tác giả viết thêm nhiều bài hay, vui lòng chia sẻ lên facebook ở cuối trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *