Các ống dây silicon và tygon dùng cho bơm nhu động

Loại bơm Đầu bơm Ống Đường kính Chiều dày Số của ống Thích hợp
BQ50-1J WX10-14 Silicone Tubing ≤3.17(mm) 0.8-1.0(mm) Phù hợp
Tygon F-4040-A ≤2.06(mm) 0.86(mm) Phù hợp
Fluran F-5500-A ≤2.06(mm) 0.86(mm) Phù hợp
Viton ≤2(mm) 1.0(mm) Phù hợp
Pharmed ≤2.79(mm) 0.86(mm) Phù hợp
Tygon R-3603 ≤2.4(mm) 0.8(mm) Phù hợp
Tygon R-3607 ≤2.06(mm) 0.86(mm) Phù hợp
MHLLss 2.79(mm) 0.86(mm) Phù hợp
BT100-2J YZ1515X Silicone 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
YZII15 Norprene A-60-G 1.6(mm) 14# Phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 14# Phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 16# Không phù hợp
pharmed 1.6(mm) 13# 14# Không phù hợp
pharmed 1.6(mm) 19# 16# Không phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 13# 14# Không phù hợp
Tygon 3350 1.6(mm) 19# 16# 25# 18# Phù hợp
YZ2515X Silicone 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon 3350  2.4(mm) 15# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 24# Không phù hợp
YZII25 Silicone 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 24# Không phù hợp
DG-1(6) Silicone ≤3.17(mm) 0.8-1.0(mm) Phù hợp
DG-1(10) Tygon F-4040-A ≤2.06(mm) 0.86(mm) Phù hợp
Fluran F-5500-A ≤2.06(mm) 0.86(mm) Phù hợp
Viton ≤2(mm) 0.8-1.0(mm) Phù hợp
Pharmed ≤2.7(mm) 0.86(mm) Phù hợp
Tygon R-3603 ≤2.4(mm) 0.8(mm) Phù hợp
Tygon R-3607 ≤2.06(mm) 0.9(mm) Phù hợp
MHLLss 2.79(mm) 0.86(mm) Phù hợp
DG-2(6) Silicone ≤3.17(mm) 0.8-1.0(mm) Phù hợp
Tygon F-4040-A ≤2.06(mm) 0.86(mm) Không phù hợp
Fluran F-5500-A ≤2.06(mm) 0.8-1.0(mm) Phù hợp
Viton ≤2(mm) 0.86(mm) Phù hợp
Pharmed ≤2.7(mm) 0.8(mm) Phù hợp
Tygon R-3603 ≤2.4(mm) 0.9(mm) Phù hợp
Tygon R-3607 ≤2.06(mm) 0.86(mm) Phù hợp
DG-2(10) Silicone ≤3.17(mm) 0.8-1.0(mm) Phù hợp
Fluran F-5500-A ≤2.06(mm) 0.86(mm) Phù hợp
Viton ≤2(mm) 0.8-1.0(mm) Phù hợp
Pharmed ≤2.79(mm) 0.86(mm) Phù hợp
Tygon R-3603 ≤2.4(mm) 0.8(mm) Phù hợp
Tygon R-3607 ≤2.06(mm) 0.9(mm) Phù hợp
BT300-2J YZ1515X Silicone 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
YZII15 Norprene A-60-G 1.6(mm) 14# Phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 14# Phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 16# Không phù hợp
pharmed 1.6(mm) 13# 14# Phù hợp
pharmed 1.6(mm) 19# 16# Không phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 13# 14# Không phù hợp
Tygon 3350 1.6(mm) 19# 16# 25# 18# Phù hợp
YZII25 Silicone 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
YZ2515X Tygon 3350 2.4(mm) 15# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 24# Không phù hợp
BT600-2J YZ1515X Silicone 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
YZII15 Norprene A-60-G 1.6(mm) 14# Phù hợp
Norprene A-60-G 1.6(mm) 16# Không phù hợp
Norprene A-60-F 1.6(mm) 16# Không phù hợp
Norprene CHEMICAL 1.6(mm) 16# Không phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 14# 16# Phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 25# 17# 18# Không phù hợp
Viton 1.6(mm) 16# Không phù hợp
pharmed 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# Phù hợp
pharmed 1.6(mm) 25# 17# 18# Không phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 14# Phù hợp
Tygon 3350 1.6(mm) 19# 16# 25# 18# Phù hợp
YZ2515X Silicone 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
YZII25 Silicone 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Silicone 2.4(mm) 35# 36# Không phù hợp
WT600-2J YZ1515X*1 Silicone 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
YZII15*1 Norprene A-60-G 1.6(mm) 14# 16# Phù hợp
Norprene A-60-G 1.6(mm) Phù hợp
Norprene A-60-F 1.6(mm) 16# Phù hợp
Norprene CHEMICAL 1.6(mm) 16# Phù hợp
Fluran F-4040-A 1.6(mm) 14# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 14# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Viton 1.6(mm) 13# 14# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
pharmed 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 13# 14# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Tygon 3350 1.6(mm) 19# 16# 25# 18# Phù hợp
Tygon 2275 1.6(mm) 16# 25# 17# Phù hợp
YZ1515X*2 Silicone 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
YZII15*2 Norprene A-60-G 1.6(mm) 14# 16# Phù hợp
Norprene A-60-F 1.6(mm) 16# Phù hợp
Norprene CHEMICAL 1.6(mm) 16# Phù hợp
Norprene CHEMICAL 1.6(mm) 25# Không phù hợp
Fluran F-4040-A 1.6(mm) 14# Phù hợp
Fluran F-4040-A 1.6(mm) 16# Không phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 14# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Viton 1.6(mm) 13# 14# 16# Phù hợp
Viton 1.6(mm) 25# 17# 18# Không phù hợp
pharmed 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 13# 14# 16# Phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 25# 17# 18# Không phù hợp
Tygon 3350 1.6(mm) 19# 16# 25# 18# Phù hợp
Tygon 2275 1.6(mm) 16# 25# 17# Không phù hợp
YZ2515X*1 Silicone 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Pharmed 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon R-3603 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
YZII25*1 Silicone 2.4(mm) 15# 24# 35# 36# Phù hợp
Pharmed 2.4(mm) 15# 24# 35# 36# Phù hợp
Tygon R-3603 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
YZ2515X*2 Silicone 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Pharmed 2.4(mm) 15# 24# Không phù hợp
Tygon R-3603 2.4(mm) 15# 24# Không phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
YZII25*2 Silicone 2.4(mm) 15# 24# 35# 36# Phù hợp
Pharmed 2.4(mm) 15# 24# Không phù hợp
Tygon R-3603 2.4(mm) 15# 24# Không phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
KZ25 Silicone 2.4(mm) 15# 24# 35# 36# Phù hợp
Tygon R-3603 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
DG15-24 Silicone 1.6(mm) 16# 25# 17# Phù hợp
Norprene CHEMICAL 1.6(mm) 16# 25# 17# Phù hợp
Fluran F-4040-A 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Viton 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Pharmed 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Tygon 3350 1.6(mm) 16# 25# 17# Phù hợp
Tygon 2275  1.6(mm) 16# 25# 17# Phù hợp
WT600-3J YZ1515X*1 Silicone 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
YZII15*1 Norprene A-60-G 1.6(mm) 14# 16# Phù hợp
Norprene A-60-F 1.6(mm) 16# Phù hợp
Norprene CHEMICAL 1.6(mm) 16# 25# 17# Phù hợp
Fluran F-4040-A 1.6(mm) 14# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 14# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Viton 1.6(mm) 13# 14# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
pharmed 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 13# 14# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Tygon 3350 1.6(mm) 19# 16# 25# 18# Phù hợp
Tygon 2275 1.6(mm) 16# 25# 17# Phù hợp
YZ1515X*2 Silicone 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
YZII15*2 Norprene A-60-G 1.6(mm) 14# 16# Phù hợp
Norprene A-60-F 1.6(mm) 16# Phù hợp
Norprene CHEMICAL 1.6(mm) 16# Phù hợp
Norprene CHEMICAL 1.6(mm) 25# Không phù hợp
Fluran F-4040-A 1.6(mm) 14# Phù hợp
Fluran F-4040-A 1.6(mm) 16# Không phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 14# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Viton 1.6(mm) 13# 14# 16# Phù hợp
Viton 1.6(mm) 25# 17# 18# Không phù hợp
pharmed 1.6(mm) 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# Phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 13# 14# 16# Phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 25# 17# 18# Không phù hợp
Tygon 3350 1.6(mm) 19# 16# 25# 18# Phù hợp
Tygon 2275 1.6(mm) 16# 25# 17# Không phù hợp
YZ2515X*1 Silicone 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Pharmed 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon R-3603 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
YZII25*1 Silicone 2.4(mm) 15# 24# 35# 36# Phù hợp
Pharmed 2.4(mm) 15# 24# 35# 36# Phù hợp
Tygon R-3603 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
YZ2515X*2 Silicone 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Pharmed 2.4(mm) 15# 24# Không phù hợp
Tygon R-3603 2.4(mm) 15# 24# Không phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
YZII25*2 Silicone 2.4(mm) 15# 24# 35# 36# Phù hợp
Pharmed 2.4(mm) 15# 24# Không phù hợp
Tygon R-3603 2.4(mm) 15# 24# Không phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
KZ25 Silicone 2.4(mm) 15# 24# 35# 36# Phù hợp
Tygon R-3603 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
Tygon 3350 2.4(mm) 15# 24# Phù hợp
DG15-24 Silicone 1.6(mm) 16# 25# 17# Phù hợp
Norprene CHEMICAL 1.6(mm) 16# 25# 17# Phù hợp
Fluran F-4040-A 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Fluran F-5500-A 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Viton 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Pharmed 1.6(mm) 16# 25# 17# Phù hợp
Tygon R-3603 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Tygon 3350 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Tygon 2275 1.6(mm) 16# 25# 17#  Phù hợp
Cám ơn sự quan tâm của bạn đọc, để ủng hộ tác giả viết thêm nhiều bài hay, vui lòng chia sẻ lên facebook ở cuối trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *