Gioăng máy cô quay chân không IKA

Tên sản phẩm: Gioăng máy cô quay chân không IKA

Sử dụng: Cho máy cô quay chân không RV3, RV8, RV10