Dactylorhin A

CAS No. 256459-34-4

Công thức: C40H56O22

Khối lượng phân tử: 888.9

Độ tính khiết >=98%

Thể chất: Bột