Bình rửa thủy tinh

Tên sản phẩm: Bình rửa thủy tinh

Tam giác 500 ml       500.000
Tam giác 1000 ml       600.000
Trụ 500 ml     500.000
Trụ 1000 ml 1      1.200.000